My Kairos Video ‎(5:54)‎


The Impact of Kairos (10:00)


Kairos Call (2:03)

Kairos Short Video ‎(10:06)‎

Kairos Long Video ‎(16:10)‎

Both Sides of the Wall ‎(4:13)‎

Both Sides of the Wall ‎(14:13)‎

Both Sides of the Wall (21:25)

Kairos Prison Ministry - Our Cursillo Roots (11:17)